مشاوره رایگان

اروپا

اتریش-وین

مدت اقامت : 5 شب و 5 روز
تاریخ اعتبار از 1399/01/02 تا 1399/01/06
ماهان
تاریخ رفت
شنبه - 2فروردین 1399
Saturdey - 21 March 2020
تاریخ برگشت
چهارشنبه -6 فروردین 1399
Wendnesday - 25 March 2020
از 11,990,000 تومان + 1,190 یورو
ویژه نوروز 1399
تور اسپانیا

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/11/02 تا -
ماهان
تاریخ رفت
پنجشنبه - 29 اسفند 1398
Thursday - 19 Feb 2020
تاریخ برگشت
پنجشنبه - 07 فروردین 1399
Thursday - 26 Feb 2020
1590 یورو +نرخ پرواز
ویژه عید نوروز 1399
تور ایتالیا

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/11/02 تا -
ایران ایر
تاریخ رفت
جمعه - 01 فروردین 1399
Friday - 20 Feb 2020
تاریخ برگشت
جمعه - 08 فروردین 1399
Friday - 27 Feb 2020
1390 یورو + پرواز
ویژه عید نوروز 1399
تور ترکیبی یونان اسپانیا

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/11/21 تا 1399/01/01
قطری
تاریخ رفت
یکشنبه - 03 فروردین 1399
sunday - 22 march 2020
تاریخ برگشت
شنبه - 09 فروردین 1399
saturday - 28 march 2020
1690یورو + هزینه پرواز
ویژه عید نوروز 1399
تور سوئیس

مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
تاریخ اعتبار از 1398/11/02 تا -
قطر ایر ویز
تاریخ رفت
پنجشنبه - 29 اسفند 1398
Thursday - 19 Feb 2020
تاریخ برگشت
دوشنبه - 04 فروردین 1399
Monday -23 Feb 2020
790 یورو+ نرخ پرواز
ویژه عید نوروز 1399
تور سوئیس

مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
تاریخ اعتبار از 1398/11/02 تا -
قطر ایر ویز
تاریخ رفت
جمعه - 08 فروردین 1399
Friday - 27 Feb 2020
تاریخ برگشت
چهارشنبه - 13 فروردین 1399
Wednesday - 01 March 2020
790 یورو+ نرخ پرواز
ویژه عید نوروز 1399
تور سوئیس – ایتالیا

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/11/02 تا -
قطر ایر ویز
تاریخ رفت
پنجشنبه - 29 اسفند 1398
Thursday - 19 Feb 2020
تاریخ برگشت
پنجشنبه - 07 فروردین 1399
Thursday - 26 Feb 2020
1590 یورو +نرخ پرواز
ویژه عید نوروز 1399
تور سوئیس – هلند

مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
تاریخ اعتبار از 1399/09/17 تا 1399/12/05
ترکیش
تاریخ رفت
پنج شنبه - 07 فرودین 1399
Thursday - 26 March 2020
تاریخ برگشت
جمعه - 15 فروردین 1399
Friday - 03April 2020
2190 یورو+9990000
ویژه نوروز 1399
تور فرانسه

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/11/02 تا -
ایران ایر
تاریخ رفت
جمعه - 01 فروردین 1399
Friday - 20 Feb 2020
تاریخ برگشت
جمعه - 08 فروردین 1399
Friday - 27 Feb 2020
990 یورو + نرخ پرواز
ویژه عید نوروز 1399
تور فرانسه

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/11/02 تا -
ایران ایر
تاریخ رفت
جمعه - 08 فروردین 1399
Friday - 27 Feb 2020
تاریخ برگشت
شنبه -16 فروردین 1399
Saturday - 28 Feb 2020
990 یورو + نرخ پرواز
ویژه عید نوروز 1399

تماس با ما